REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NIKOLNET

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu www.nikolnet.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

II. DEFINICJE
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
Sprzedawca – ROBERT OLEJNIK, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
ROBERT OLEJNIK NIKOLNET, ul. Inżynierska 45, 53-228Wrocław, któremu nadano numer identyfikacji podatkowej NIP: 8941942247 oraz numer statystyczny REGON: 020191993.      
W celu sprawdzenia aktualnego stanu wpisu Sprzedawcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy odszukać wpis, przy użyciu numeru NIP lub numeru REGON wskazanych powyżej, na stronie internetowej https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx lub pobrać go tutaj https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=ed1ff932-bddb-4deb-9054-f3bb955b335f
Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: https://www.nikolnet.pl    
Kupujący – Użytkownik, który zawiera w ramach Sklepu Umowę sprzedaży;
Konsument – za konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Przedsiębiorca –  przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
Umowa – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym;
Zamówienie – zmówienie złożone przez Użytkownika, którego przedmiotem są towary dostępne w ofercie Sklepu;
Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu;
Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu;
Ustawa – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 827 z późn.zm.)


III.    OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU
Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej:
Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0
Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0
Google Chrome
włączoną obsługą JavaScript
włączoną obsługę plików Cookies
Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu tzw. layout, jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.
Użytkownik może porozumiewać się ze Sprzedawcą:
pisemnie – na adres korespondencyjny: ul. Inżynierska 45, 53-228 Wrocław,
telefonicznie – pod numerem telefonu  71 725-82-36
drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: sklep@nikolnet.pl
IV.    SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Informacje dotyczące towarów znajdujących się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert (Zamówień) przez Użytkowników.
Poprzez złożenie Zamówienia Użytkownik składa ofertę kupna określonego towaru.
W przypadku, gdy towar objęty Zamówieniem nie jest dostępny Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Użytkownika.
Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki.
Zamówienia realizowane są na terenie Polski i Zamówienia należy składać w języku polskim.
Użytkownik ma możliwość dokonywania Zamówień w Sklepie 24h/dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia realizowane są w od poniedziałku do piątku.
Wszystkie sprzedawane towary zawierają dokładny opis. Opis odpowiada właściwościom towarów sprzedawanych na stronach Sklepu.
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
Przed złożeniem Zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Podczas wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.
Kupujący zobowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki formularza prawidłowo oraz podać dane zgodne ze stanem rzeczywistym.
Poza sposobem złożenia Zamówienia, o którym mowa w ust. a i b, Użytkownik ma możliwość złożenia Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości email do Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej sklep@nikolnet.pl oraz telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu 606-709-711,
71 725-82-36
Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zostanie niezwłocznie wysłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia nie stanowi przyjęcia Zamówienia do realizacji.
Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca w ciągu przesyła Użytkownikowi informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty), z zastrzeżeniem pkt. IV ust. 1d. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji zostaje wysłana w terminie do 2 dni roboczych, z wyjątkiem wybrania przez Kupującego sposobu płatności, o którym mowa w pkt. V ust. 1 lit. c. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, zarówno po dokonaniu rejestracji w Sklepie jak i bez rejestracji.
Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
wypełnienia formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu podając dane osobowe, adres e-mail oraz hasło;
akceptacji Regulaminu.
W przypadku korzystania ze Sklepu, w tym zawarcia Umowy bez rejestracji, Użytkownicy mają obowiązek zapoznać się i  zaakceptować Regulamin.

V.    ZAPŁATA CENY
Zapłata za zakupiony towar może zostać dokonana w poniższy sposób:
System iRaty i iLeasing - usługa za pośrednictwem platformafinansowa.pl;     
Przelewy24 - Platforma płatnicza, szybki przelew. Usługa za pośrednictwem Przelewy24;
Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi, przy odbieraniu towaru lub w sklepie stacjonarnym;
Przelewem -  klient otrzymuje po zamówieniu mailem numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę (przedpłata);
Raty w systemie Santander BANK- usługa za pośrednictwem firmy Santander;
Płatność kartą - Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068;
Bitcoin - płatność walutą Bitcoin za pośrednictwem bitbe.co
Kupujący dokonuje zakupu towaru zgodnie z ceną oraz wysokością kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia.
Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy w terminie 7 dni od dnia przyjęcia Zamówienia do realizacji w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 1 lit. b, d, f i g, spowoduje jego anulowanie. Realizacja Zamówienia płatnego w sposób o którym mowa w ust. 1 lit. b, d, f i g rozpoczyna się po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru wolnego od wad.

VI. GWARANCJA
Sprzedawca udziela gwarancji co do jakości sprzedanego towaru. Termin gwarancji wynosi 24, 36 lub 60 miesięcy albo Sprzedawca udziela gwarancji wieczystej w zależności od rodzaju zakupionego towaru, licząc od dnia wydania towaru Kupującemu. Informacja o rodzaju i terminie gwarancji znajduje się w Sklepie w opisie danego towaru.
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze i obejmuje terytorium Polski.
Kupujący, korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, może składać zgłoszenie gwarancyjne osobiście w siedzibie Sprzedawcy, pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@nikolnet.pl
Zgłoszenie powinna zawierać dokładny opis rodzaju wady, datę oraz nr zamówienia, datę doręczenia towaru, datę wystąpienia wady, dane kontaktowe Kupującego. Odpowiedź zostanie wysyłana na podany przez Kupującego adres e-mail lub adres korespondencyjny.
Sprzedawca, w razie uwzględnienia zgłoszenia gwarancyjnego, zobowiązuję się do naprawy lub wymiany towaru w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

VII.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Postanowienia ogólne
Reklamacje mogą być składane osobiście w siedzibie Sprzedawcy: ul. Inżynierska 45, 53-228 Wrocław, pisemnie na adres ul. Inżynierska 45, 53-228  Wrocław lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@nikolnet.pl.
Reklamacja powinna zawierać:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, rodzaj i datę wystąpienia niezgodności/wady,
wskazanie żądania.
O rozstrzygnięciu reklamacji oraz dalszym sposobie postępowania Kupujący zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego za pomocą wiadomości elektronicznej na wskazany adres e-mail.
W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:
1) zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
2) odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
e) W przypadku Kupujących, będących Przedsiębiorcami, niniejsze Postanowienia ogólne dotyczą ich jedynie w zakresie reklamacji składanych na gruncie ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123)

Rękojmia
  Towar oferowany przez Sprzedawcę jest wolny od wad fizycznych i prawnych i został legalnie     wprowadzony na rynek polski.
W przypadku Kupującego będącym Przedsiębiorcą wyłącza się zastosowanie przepisów dotyczących rękojmi zawartych w Kodeksie Cywilnym.
W przypadku zaistnienia wad towaru Kupujący będący Konsumentem może skorzystać z uprawnień wynikających z Kodeksu cywilnego.
Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Konsumenta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych towarów z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przez Konsumenta przed upływem dwóch lat od daty wydania mu towaru.
Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany odesłać do Sprzedawcy na jego koszt wadliwy towar.
O rozstrzygnięciu reklamacji oraz dalszym sposobie postępowania Konsument zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego za pomocą wiadomości elektronicznej na wskazany adres e-mail.
W przypadku gdy składana przez Konsumenta reklamacja zostanie rozpatrzona na jego korzyść, Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie i odeśle go na własny koszt .
 Koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym pokrywa Sprzedawca.


VIII.    DOSTAWA TOWARÓW
Zakupiony towar dostarczany jest na adres wskazany przez Kupującego.
Zakupiony towar dostarcza na zlecenie Sprzedającego firma kurierska DPD/Inpost.
Koszty dostawy zakupionego towaru jest zależny od produktu oraz sposobu wysyłki.
Czas dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu płatności i dostawy i wynosi do 3 dni roboczych liczonych od:
w przypadku płatności określonej w pkt V ust. 1 lit. ust. 1 lit. b, d, f i g - od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy,
w przypadku płatności w pkt V ust. 1 lit. c – od dnia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
W przypadku, gdyby termin, o którym mowa w ust. 4 był dłuższy, Kupujący zostanie o tym poinformowany przed przyjęciem Zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt IV ust. 2 lit. e. W przypadku braku akceptacji przez Kupującego dłuższego terminu dostawy nie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży, a złożona przez Kupującego oferta przestaje go wiązać.
Uprasza się aby przy odbiorze przesyłki Kupujący sprawdził, czy zewnętrzne opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Uszkodzenie przesyłki, w tym naruszenie plomby (taśmy) stanowi przesłankę odmowy jej przyjęcia od kuriera. W takiej sytuacji uprasza się, aby Kupujący w miarę możliwości niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą. Powyższe w żaden sposób nie ogranicza praw konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Kupujący zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.
W przypadku Kupujących będących Przedsiębiorcami, którzy nie odebrali towaru i towar powrócił do Sprzedawcy, Sprzedawca może nałożyć na Przedsiębiorcę karę umowną w wysokości 50 zł za nieodebranie towaru.

IX.     ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Konsumentowi, który zawarł Umowę, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania jakichkolwiek przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.
W celu odstąpienia od Umowy Konsument zobowiązany jest do złożenia Sprzedawcy oświadczenia w tym przedmiocie, w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru.
Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem na adres korespondencyjny Sprzedawcy listem poleconym lub przesłanie podpisanego oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail: sklep@nikolnet.pl.
W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Konsument niezwłocznie otrzyma wiadomość zwrotną potwierdzającą otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
W razie odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1, umowa jest uważana
za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru u przed jego upływem.  
W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności w przypadku odstąpienia Konsumenta od Umowy do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w  art. 38 ustawy o prawach Konsumenta.


X.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Do zawarcia i wykonania umowy należy podać:  imię, nazwisko/nazwę firmy, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej również numer  NIP.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:
Administratorem podanych danych osobowych jest ROBERT OLEJNIK, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ROBERT OLEJNIK NIKOLNET, ul. Inżynierska 45, 53228 Wrocław, któremu nadano numer identyfikacji podatkowej NIP: 8941942247 oraz numer statystyczny REGON: 020191993, telefon 606-709-711, 71 725-82-36, email: sklep@nikolnet.pl;
dane osobowe będą przetwarzane:
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody wyrażonej na podstawie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne -  w celu marketingu bezpośredniego oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  - w celu przesyłanie informacji handlowej,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w celu zawarcia i wykonania umowy,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, jakim jest marketing bezpośredni tj. w celu marketingu produktów i usług własnych;
odbiorcami danych osobowych będą: podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, podmioty realizujące dostawy zamówionych towarów;
dane osobowe przechowywane będą przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń oraz okres przez który Administrator jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej;
przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podanie danych jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
podanie danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy jest dobrowolne, ale  ich niepodanie będzie skutkować niemożnością zawarcia i realizacji umowy,
podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy;
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane nie są profilowane.
Przetwarzanie zbieranych danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

XI.     POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800) informujemy, że Sklep wykorzystuje pliki cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez serwer WWW, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Pliki cookies  wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
analityczno-statystycznych (analiza zachowań Użytkowników na stronie sklepu internetowego), marketingowych oraz w celu dopasowania treści do indywidualnych potrzeb Kupujących;
poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

XII.    MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTEPU PRZEZ COOKIES.
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).  
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sprzedawcą reklamodawców oraz partnerów.
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

XIII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumentów.
Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
Spory wynikające z niniejszego Regulaminu mogą zostać rozstrzygnięte za pomocą pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przez stałe konsumenckie sądy polubowne  przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej, w postępowaniu w sprawach mediacji realizowanych przez Inspekcję Handlową oraz w postępowaniu prowadzonym przez Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce.
Kupujący, będący Konsumentem, ma możliwość zainicjowania polubownego rozwiązania sporu ze Sprzedającym drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod linkiem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL. Sprzedawca oświadcza, że nie wyraża zgody na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie od ………………………………………………………………………..
Regulamin można pobrać w formacie pdf -KLIKNIJ ABY POBRAĆ PDF.

Załącznik do Regulaminu. Wzór przykładowego oświadczenia Kupującego będącego konsumentem o odstąpieniu od Umowy.………………………….
(miejscowość i data)
---------------------------------
Imię i nazwisko
............................................
............................................
(adres zamieszkania)
Telefon:.............................
E-mail:.....................................
Nr. zam.:.................................
ROBERT OLEJNIK, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
ROBERT OLEJNIK NIKOLNET,
ul. Inżynierska 45,
53-228 Wrocław,

adres email:………………………………


ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od Umowy sprzedaży następujących rzeczy …………………………………………………... z dnia ………………………. r.
Zwrot należności powinien nastąpićna rachunek bankowy:
Nazwa banku............................................................................................
Numer rachunku........................................................................................


....................................................
(podpis składającego oświadczenie
tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)